Anahtar Kelimeler: Avukat Yasin Yavuz yükselişte

Avukat Yasin Yavuz yükselişte

Kozan'da açtığı hukuk bürosu ile başarılı çalışmalara imza atan Avukat Yasin Yavuz Adana'da hukuk bürosu açarak hizmet ağını genişletti.

Kozan’da Cumhuriyet Mahallesi İlay Sokak adliye civarında bulunan hukuk bürosu ile vatandaşlara hizmet vermeye başlayan Avukat Yasin Yavuz, hizmet ağını genişleterek Adana'da da hizmet vermeye başladı. Reşatbey Mahallesi Türkkuşu Caddesi Günep Panorama İş Merkezi B Blok Kat:10 Daire 1006 Seyhan Adana adresine açtığı Hukuk Bürosu ile Adana'da yaşayan vatandaşlara da hizmet verecek olan Avukat Yasin Yavuz'un hizmet ağını genişletmesi de sevinçle karşılandı. Hem sosyal medya üzerinden hem de birebir tebrikleri kabul eden Avukat Yasin Yavuz, vatandaşın hakkı ve hukuku için mücadele etmeye devam edeceğini kaydetti.

Avukat Yasin Yavuz kimdir?

11 Ekim 1991 yılında Kozan’da doğdu. İlkokul 1 ve 2. sınıfı Tepecikören İlkokulu'nda okudu. 3. sınıfı 60. yıl İlkokulu'nda okudu. Daha sonra Şabanata Ortaokulu’ndan mezun oldu. Liseyi Fatih Anadolu Lisesi'nde okudu. 2009 yılında mezun olan Yasin Yavuz Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2013 yılında mezun oldu. 2014 yılında Avukat Nuşin Gülşen’in yanında stajını tamamlayan Yasin Yavuz, 2015’te İzmir İl Jandarma Komutanlığı Disiplin Subayı Asteğmen olarak askerlik görevini tamamladı. Daha sonra kendi hukuk bürosunu açan hala da devam eden Yasin Yavuz evli. Meslek hayatına Kozan ile birlikte Adana'da da devam edecek. Büronun açıldığı günden bu yana insanların hakkını arama ve haklarına ulaşma konusunda üstün çalışma gayreti içerisinde meslek hayatına devam ediyor.

Kozan Ekspres Gazetesi’ne avukatlığın görev alanları ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunan Yasin Yavuz'a Adana'da açmış olduğu yeni hukuk bürosunda başarılar diliyoruz.

 

Avukat ve avukatlık kavramlarının çok çeşitli tanımları bulunduğuna dikkat çeken Yavuz,  1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nda avukatlığın mahiyeti başlığı altında  "Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir"  şeklinde tanımının bulunduğunu ifade etti.

“Avukat,  her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve genellikle hukuk kurallarının tam olarak uygulanması hususunda, yargı organları ve hakemlerle resmi ve özel kurul ve kurumlara yardım etmek amaçlarıyla hukuki bilgi ve tecrübelerini, adaletin hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis ederek kamu hizmeti gören serbest meslek mensubu kişidir" ifadelerine yer veren Avukat Yasin Yavuz; “Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukat yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil etmektedir.  Avukatlık yargının kurucu unsurudur. Avukatlık mesleği, insanların kutsal savunma haklarını en güzel şekilde yapmalarını sağlayan bir araçtır. Hukuk kurallarının bilinmesi ve uygulanması ayrı bir uzmanlık gerektirir. Hukuki bilgilerini adalet hizmetine tahsis eden kimseler, avukatlardır. Küreselleşen dünyada avukatların önemi her geçen gün artmaktadır” şeklinde konuştu.

“Hukukçular, sosyal konuların yüksek mühendisidir”

Yasin Yavuz, Avukatlığın anayasanın 36. Maddesinde düzenlenen hak arama özgürlüğünün yansıması ve bu hakkın kullanılmasının güvencesini oluşturan bir meslek olduğuna dikkat çekti.  “Tarihsel gelişimindeki fonksiyonları itibarıyla avukatlık, taraflara ve mahkemelere yardımcı olan bir meslek olarak kabul edilmektedir” ifadelerini kullanan genç avukat Yasin Yavuz;  “Gerçekten de, karmaşık hukuk sistemleri içerisinde bireylerin kendi bilgi ve çabalarıyla adaletin tecelli etmesini temin etmeleri pek güçtür. Avukatlar bir yandan hakkını arayan veya savunma yapan müvekkillerini hukuk bilgileri ile temsil ederek onlara yardımcı olmakta, diğer taraftan ise müvekkillerinin iddia ve savunmalarını hukukun yöntemlerine uygun forma sokmak sureti ile yargı mercilerine sunarak, yargının doğru karara kısa zamanda ulaşmasına katkı sağlamaktadırlar. Nitekim son yüzyılda İnsan Hakları Hukukundaki gelişmelerin Ceza Muhakemesi Hukukuna yansımasına bağlı olarak avukatlık mesleğinin bir müvekkil-vekil ilişkisinin yanı sıra müdafilik kurumuyla savunma organı niteliğine bürünmesi de yargı içerisindeki en önemli yeri teşkil etmesinin nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Hukukçular,  kendi memleketlerinin sosyal ve ekonomik sorunları ile ilgilenmek zorundadırlar. Zira bu sorunların çözümü noktasında hukukçulara büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Hukukçular, ekonomik ve sosyal gelişmeye en etkili yardımda bulunmakla görevli ve sorumludurlar. Hukukçular, sosyal konuların yüksek mühendisidir. Hukukçunun görevini dinamik unsur olarak,  diğerlerinden fazla avukatların temsil ettiği ifade edilmektedir. Günümüzde hemen hemen her baro ajandasında, avukat bürolarının duvarlarında asılı olan Molierac'ın  ''Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hâkime ne de iktidara tabiyiz.  Bizim aşağımızdaki kişilerin varlığı iddiasında değiliz fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar fakat efendileri de olmadı  '' sözleri avukatlık mesleğinin önemini gösteren önemli nüans noktalarını vurgulamaktadır” dedi.

“Teknolojik alanda yaşanan gelişmeler avukatlara duyulan ihtiyacı artırmaktadır”

“Avukatlık mesleği, değişimin hız kazandığı günümüz toplumsal yaşamında her geçen gün önemi artan bir meslektir” diyen Yasin Yavuz sözlerine şöyle devam etti: “Günümüzde özellikle teknolojik alanda yaşanan gelişmeler, yeni hukuki problemleri de beraberinde getirebilmekte, bu noktada avukatlara duyulan ihtiyaç artmaktadır. Günümüzde hukuki ihtilaflar, karmaşık bir hal alabilmektedir. Bu açıdan da hukuki bilgisine başvurulan avukatların yüklendikleri sorumluluk seviyesi de bu oranda yükselmektedir. Öte yandan meslek mensuplarının çeşitli mesleki problemlerinin giderilmesi ve yargılama sürecinde yaşanabilen çeşitli aksaklıklara yönelik tedbirlerin alınması ise adaletin etkin şekilde tesis edilmesi ve mesleğin saygınlığının korunması açısından önem arz etmektedir.”

“Adalet terazisinin doğruluğunun sağlanabilmesi için avukatların olmazsa olmaz kişiler oldukları açıktır”

“Adaletin tesisi sürecinde yargılamanın üç önemli unsuru olan sav,  savunma ve sentez üçlüsünden savunmanın temsilcisi olan avukatlık meslek mensuplarının adalete olan inancın korunmasında büyük bir öneme sahip oldukları açıktır” şeklinde konuşan Yavuz; “Avukat Atilla Sav’ın adaletin tesisi sürecine ilişkin şu sözleri dikkate değerdir:  “Yargıçların olabildiğince az yanılmaları adaletin gereğidir. Yargıçların çok ve sık yanıldıkları yerde adaletin varlığından söz edebilmek güçtür. Davacıların adaleti şaşırtmamaları ve objektif hakkın belirlenmesi için yargıcın en iyi yardımcısı  “avukat  “ olmuştur her zaman” Atilla Sav’ın sözlerinden hareketle adalet terazisinin doğruluğunun sağlanabilmesi için avukatların olmazsa olmaz kişiler oldukları açıktır. Avukatlık mesleğine ilişkin olarak yaşanan çeşitli problemler, avukatların verimlilikleri üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır.  Hak arama özgürlüğünün tüm boyutlarıyla tanınması, savunmaya gerekli önemin verilmesi ve savunma dokunulmazlığının tam anlamıyla sağlanması, baroların maddi sorunlarının çözülmesi, avukatlara emeklerinin karşılığı olabilecek nitelikte asgari ücretin sağlanması,  CMK ve adli yardım ücretlerinin emeğin karşılığı olacak düzeylerde belirlenmesi, avukatların etkinliğini artıracak önlemlerin alınması ve hukuk eğitiminin yeniden düzenlenerek, kalitenin artırılması, avukatlık mesleğinin değerini artıracak faktörler olacaktır.”

 

“Teknolojik imkânların mesleğin gelişimi için kullanılması faydalı olabilecektir”

“ Öte yandan ülkemizdeki avukat sayısındaki artış dikkate alınması gereken önemli bir gelişmedir. Öyle ki, günümüzde 100 binlerde olan avukat sayısının yaklaşık 5 yıllık bir süre içerisinde 200 binleri bulması beklenmektedir. Bu durumun da çeşitli olumsuz sonuçlara neden olabileceği ifade edilmektedir. Dolayısıyla artmakta olan avukat sayısı dikkate alınarak maddi ve manevi olanakların artırılması için tedbirler alınması gerekmektedir.   Değişim ve dönüşümü hız kazandığı günümüz şartlarında, özellikle Endüstri 4.0 döneminin de etkisiyle çeşitli mesleklerde bu değişim sürecinden etkilenmektedir. Öyle ki, günümüzde görülen birçok meslek türünün gelecekte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu ifade edilmektedir. Avukatlık mesleği açısından bakıldığında da, günümüzde yapay zekâ teknolojisinin hukuk alanında kullanımına ilişkin çeşitli örneklerin bulunduğu bilinmektedir. Bu örnekler dikkate alındığında, avukatlık mesleğinde de yapay zekâ vb. teknolojik imkânların yaygın şekilde kullanılması gündeme gelebilecektir. Söz konusu gelişmelerin takip edilmesi ve faydalı şekilde kullanılması noktasında çalışmalarda bulunulması, teknolojik imkânların mesleğin gelişimi için kullanılması faydalı olabilecektir. Sonuç olarak adaletin tesisi sürecinde avukatlık mesleğinin çok önemli olduğu açıktır. Hak arama özgürlüğünün teminatı konumundaki avukatlara vatandaşların hukuki problemlerinin çözümünde büyük sorumluluklar ve görevler düşmektedir.  Bu görev ve sorumlulukları yerine getiren avukatların mesleki problemlerinin çözülmesi, saygınlığının artırılmasına yönelik tedbirlerin alınması, avukatların da özellikle günümüz teknolojik imkânlarını kullanmaları ve gelişmeleri yakından takip etmeleri, hem avukatların daha verimli çalışmalarını sağlayacak hem de adaletin tesisinde avukatların etkinliğinin artmasına yardımcı olacaktır” dedi.