Anahtar Kelimeler: Seçmen Listeleri Askıda

Seçmen Listeleri Askıda

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler ve Mahalle Muhtarlığı ve İhtiyar Heyeti Seçimlerine ilişkin olarak düzenlenen seçim takvimi ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı´nın Örnek 140/1 sayılı Genelgesi gereğince, muhtarlık bölgesi askı l

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler ve Mahalle Muhtarlığı ve İhtiyar Heyeti  Seçimlerine  ilişkin  olarak  düzenlenen seçim  takvimi ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı´nın Örnek 140/1 sayılı Genelgesi gereğince,  muhtarlık bölgesi askı listelerine dönüştürülen listeler Cuma günü saat 08.00 askıya çıkartılıp 17/01/2019  Perşembe günü saat 17.00´da askıdan indirilecektir.

Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için 04-17 Ocak 2019  tarihleri arasında;

a) Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan, - b) 31/03/2001 tarihinde ve daha önce doğan (Yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen, T.C. Kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir.),  - c) Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesinde ikamet eden (Nüfus idaresince yerleşim yerleri değişikliği kontrol edilir.), - d) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen,  -  e) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık yahut eksiklik bulunan,   - f) Nüfus olay bilgisi değişen (Vatandaşlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi),

Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen işlemleri yapabilmeleri için önce nüfus müdürlüğüne, sonra ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına,

g) Oy verme günü olan 31 Mart 2019tarihi itibariyle askerlikten terhis olan ya da asteğmenliğe nasbedilen ancak silâhaltında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan (Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibrazı gereklidir.),

h) Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayanlarla, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilenler ile uzun süreli hapis cezası ertelenen veya 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında ki kanunun 16. maddesinin 2.fıkrası gereğince infazı geri bırakılan hükümlülerin kayıtları dondurulmaz (Cumhuriyet başsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.),

ı) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu´nun 408. maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşen (Kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneğinin ibrazı gereklidir.),

i) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu´nun 407. maddesinde belirtilen; "Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olan her ergin kısıtlanır." hükmü uyarınca kısıtlanan hükümlünün kısıtlılık hali, aynı Kanun´un 471. maddesindeki; "Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkûmiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar." hükmü gereğince hapis hali sona ermekle kısıtlılık hali de sona ermesi sebebiyle seçmen olabilecek olan (Tahliyesine ilişkin Cumhuriyet başsavcılığından alacağı belgenin ibrazı gereklidir.),

Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına,

j) Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan,

k) Tutuklu veya taksirli suçlardan hükümlü olarak ceza infaz kurumlarında bulundukları halde askıya çıkartılan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde yazılmamış bulunan,

Türk vatandaşları, ceza infaz kurumları idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurabilir (Başvurular ile ilgili olarak bu Genelge´nin 8. maddesi hükümleri uygulanır.).

Engelli seçmenlerin muhtarlık bölgesi askı listesinde gösterilmesi

Askı dönemi içinde görme ve ortopedik engelli seçmenlerin engellilik beyan formu ile bizzat veya bir yakını tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulması(Engelli Beyan Formu www.ysk.gov.tr internet adresinden alınabilir.)

 

 

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından www.ysk.gov.tr internet adresinde bulunan ?seyyar sandık kurulu talep formu?

 ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuruları,askı başlangıç tarihi olan 04 Ocak 2019 Cuma günü saat 08:00 ile 17 Ocak 2019  Perşembe  günü saat 17:00 arasında (seyyar sandık kurulu talep formu ile birlikte engelli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu veya hatalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gereklidir.)

Askı süresi içinde muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılamayacak olanlar

                 a) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu´nun 405 ve 406. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenler (4721 sayılı Kanun´un yukarıda belirtilen maddeleri uyarınca, haklarında kısıtlılık kararı verilenlere ilişkin listenin, vesayet ad defterleri ve UYAP kayıtları esas alınmak suretiyle hazırlanıp gönderilmesinin ilçe seçim kurullarınca vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemelerinden istenmesi ve SEÇSİS´e girilmesi gerekmektedir.),

b)Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından MERNİS Adres Kayıt Sistemi´nde yer almayanlar, 5490 sayılı Kanun´un 50. maddesi hükmü gereği askı süresi içinde Adres Kayıt Sistemine kaydolup, ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurmadıkları sürece,

c) İzinli olsalar bile silâhaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (yedek subay öğrencileri dâhil),

d) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler listelere yazılamazlar.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayanların yazımı ile kayıtlarda değişiklik/düzeltme yapılması veya yerleşim yerini değiştirenlerin yazımı

a) Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan,

b) Askı süresi (04 Ocak 2019- 17 Ocak 2019) içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan

   kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu´nun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.Nüfus Hizmetleri Kanunu´nun 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereği özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabileceklerdir.

   c) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Nüfus müdürlüklerince diğer adres (ikinci adres) beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt için yeterli değildir. Diğer adresinde oy kullanmak isteyen seçmenlerin, nüfus müdürlüklerine başvurmak suretiyle, diğer adreslerini yerleşim yeri adresi olarak tescil ettirmeleri gerekir.Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanıldığı 02 Ocak 2019 Çarşambaile listelerin askıdan indirileceği 17 Ocak 2019 Perşembegünleri arasında yerleşim yeri değişikliği ve kayıt düzeltme için nüfus müdürlüğünün adres tescilini yaptığına dair belge ve ekleri ile başvuranlar hakkındaki kayıtlar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ?Seçmen Adres Günleme (SEC_003_ASKI)? ekranı kullanılarak sorgulanır ve oy kullanabilir durumda olup olmadıkları (seçmenlik durumları) gözetilerek, verilecek karar üzerine seçmen kütüğüne işlenir.

Anayasa´nın 79. maddesinde öngörülen ?seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü? ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini teminen, seçmen niteliğini taşıyan kişilerin yerleşim yeri değişikliği için başvurularını muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünün yapıldığı 02 Ocak 2019 Çarşamba   gününden başlamak üzere ve askı süresi içinde bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu´nun 50. maddesinde sayılanların ilgili nüfus müdürlüğüne yapmaları gerekir. Bu kişilerin askı süresince posta ile yapacakları müracaatları ile muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirilme tarihi olan 17 Ocak 2019 Perşembe günü saat 17.00´den sonra yapılan başvurular ilçe seçim kurullarınca hiçbir suretle dikkate alınmaz.

  İlgililere ve seçmenlere  ilan olunur

                                                   KOZAN İLÇE SEÇİM KURULU  BAŞKANLIĞI